+420 597 582 100    |    recepce@hotelveronika.cz    |    

Information on the processing of personal data

Information on the processing of personal data

Ochrana o zpracování osobních údajů klientů včetně potenciálních klientů

Velmi si vážíme přízně Vás, našich klientů a připravili jsme pro Vás shrnutí způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

  • SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost CPAW HOLDING a.s. se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírové náměstí 519/3d, PSČ 703 00, IČ 28593308 (dále též „CPAW“).

  • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a to: Jméno, příjmení, telefon, email, adresa, datum narození, a dále číslo dokladu a státní příslušnost (u cizinců).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat

  • bez nutnosti Vašeho souhlasu a to na základě uzavřené smlouvy. Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění Vaší smlouvy.  Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Některé informace předáváme státním orgánům (v případě cizinců – cizinecké policii).
  • na základě oprávněných zájmů, abychom Vás mohli informovat o novinkách týkajících se Vámi využívaných produktů a nabízet Vám další služby a produkty.
  • s Vaším souhlasem pro účely některých marketingových operací (zasílání speciálních nabídek a reklamních sdělení)

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovává přímo CPAW nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. externí účetní společnost). Před předáním osobních údajů zákazníků třetí osobě je vždy s touto třetí osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy a dodržovány ze strany CPAW.

Dále mohou být Vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí).

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

PRÁVA KLIENTŮ

Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování

V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností CPAW Holding, a.s. druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz svých osobních údajů u společnosti CPAW Holding, a.s. Ta je povinna mu vyhovět pouze pokud tomu nebude bránit zákonná nebo smluvní povinnost.

Právo podat podnět nebo stížnost

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost CPAW HOLDING a.s. nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit emailem na adrese info@cpaw.cz nebo písemně na korespondenční adrese CPAW HOLDING a.s., Mírové náměstí 519/3d, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00.

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens